Boris Lvin (bbb) wrote,
Boris Lvin
bbb

В КАТАЛОГ - ранее не учтенные - 12 1. Julian Tuwim "Kwiaty Polskie" Warszawa. Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. 1983
 2. Konstanty Ildefons Gałczyński "Wiersze i inne utwory" Kraków. Wydawnictwo Literackie. 1997
 3. Tadeusz Różewicz "Kartoteka" Warszawa. Państwowy Institut Wydawniczy. 1981
 4. Andrzej Mleczko "Dzieła Wybrane" Kraków. Б/и. Б/г.
 5. Andrzej Mleczko "Katalog" Kraków. Б/и. Б/г.
 6. Andrzej Mleczko "Ludowo-demokratyczny Savoir vivre" Kraków. SSP "Żaczek". 1987
 7. Andrzej Mleczko "Seks bezpieczny" Kraków. Oficyna Wydawnicza "Galeria". 1983
 8. Andrzej Mleczko "Historyczne historie" Kraków. Oficyna Wydawnicza "Galeria". 1983
 9. Jakub Wojtkowiak "Stosunki radziecko-japońskie w latach 1931-1941" Poznań. Wydawnictwo Poznańskie. 2000
 10. "Historia Europy Środkowo-Wschodniej, T. 1" Lublin. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. 2000
 11. "Historia Europy Środkowo-Wschodniej, T. 2" Lublin. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. 2000
 12. Andrzej Paczkowski "Od sfałszowanego zwyczięstwa do prawdziwej klęski. Szkice do portretu PRL" Kraków. Wydawnictwo Literackie. 1999
 13. Jerzy Krasuski "Historia RFN. Wydanie II, poszerzone" Warszawa. Książka i Wiedza. 1987
 14. Jerzy Krasuski "Historia Rzeszy Niemieckiej, 1871-1945"" Poznań. Wydawnictwo Poznańskie. 1985
 15. Michał Chmara "Klasy społeczne i partie polityczne Republiki Chile 1964-1973" Warszawa. Państwowe wydawnictwo naukowe. 1978
 16. Jan Kucharzewski "Od białego caratu do czerwonego. Tom 1. Epoka mikołajowska" Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN. 1998
 17. Jan Kucharzewski "Od białego caratu do czerwonego. Tom 2. Geneza maksymalizmu. Dwa światy" Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN. 1998
 18. Jan Kucharzewski "Od białego caratu do czerwonego. Tom 3. Lata przełomu. Romanow, Pugaczow czy Pestel" Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN. 1999
 19. Jan Kucharzewski "Od białego caratu do czerwonego. Tom 4. Wyzwalanie ludów" Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN. 1999
 20. Jan Kucharzewski "Od białego caratu do czerwonego. Tom 5. Terroryśći" Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN. 2000
 21. Andrzej Walicki "Polskie zmagania z wolnością" Kraków. Universitas. 2000
 22. Bogusław Nowopolski "Ludzie i oblicza stalinizmu w Polsce w latach 1944-1956" Warszawa. Wydawnictwo Comandor. 1999
 23. Andrzej Nowak "Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej (1733-1921)" Waeszawa. Warszawska oficyna wydawnicza "Gryf". 1995
 24. Grzegorz Radomski "Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918-1926" Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek. 2000
 25. Zbigniew Karpus "Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924" Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek. 1997
 26. "Lech Wałęsa" (Wstępem opatrzył Bronisław Geremek) Gdańsk. Wydawnictwo Morskie. 1990
 27. Józef Tallat-Kiełpsz "Polska wobec dwu wrogów, 1939-1941" Wrocław. Б/и. 1999
 28. Stanisław Albinowski "Nawigatorzy gospodarki i inne polemiki" Warszawa. Krajowa agencja wydawnicza. 1987
 29. Walter Żelazny "Mniejszości narodowe we Francji. Etniczność, etnopolityka, etnosocjologia" Tyczyn. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. 2000
 30. "NKWD i polskie podziemie 1944-1945. Z "teczek specjalnych" Józefa Stalina" Kraków. Universitas. 1998
 31. "Z jawnych archiwów OKP: Ekspertyzy Zespołu Doradców Socjologicznych Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (wrzesień 1989 – listopad 1990)" (Do druku podał Edmund Wnuk-Lipiński) Warszawa. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 1992
 32. "Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946. Tom I. Dokumenty 1944-1945" (Pod redakcją Eugeniusza Misiły" Warszawa. Oficyna Wydawnicza "Archiwum Ukraińskie". 1996
 33. "Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946. Tom II. Dokumenty 1946" (Pod redakcją Eugeniusza Misiły" Warszawa. Oficyna Wydawnicza "Archiwum Ukraińskie". 1999
 34. Tadeusz Iwiński, Kazimierz Kik "Lewica iberyjska" Warszawa. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 1982
 35. Ewa Toczek "Być muzułmaninem w Indiach" Wrocław. Ossolineum. 1984
 36. Tomasz Wituch "Zjednoczenie Włoch" Warszawa. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. 1987
 37. "Okrągły stół. Kto jest kim. "Solidarność". Opozycja. Biogramy. Wypowiedzi" Warszawa. Myśl. 1989
 38. Krzysztof Leski "Coś. Rzecz o okrągłym stole" Warszawa. in plus. 1989
 39. "Ofiary czy współwinni. Nazizm i sowietyzm w świadomości historycznej" Warszawa. Volumen. 1997
 40. Bogdan Hillebrandt "Marzec 1968" Warszawa. Wydawnictwo Spółdzielcze. 1986
 41. Heiko Haumann "Historia Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej" Warszawa. Adamantan. 2000
 42. Henryk Korczyk "Działanie i recepcja Locarna 1927-1936" Warszawa. NERITON. 1999
 43. Jerzy Topolski "Narodziny kapitalizmu w Europie XIV-XVII wieku. Wydanie II" Warszawa. Państwowe wydawnictwo naukowe. 1987
 44. Jerzy Krasuski "Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993" Warszawa. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. 1995
 45. Michał Klimecki "Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicje Wschodnią 1918-1919" Warszawa. Volumen. 2000
 46. "Tajne dokumenty Biura Politycznego. PRL-ZSRR, 1956-1970" (Wstęp Andrzeja Paczkowskiego) Londyn Aneks. 1998
 47. "Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody. Część II. Lata 1948-1949" (Opracował Andrzej Paczkowski) Warszawa. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 1996
 48. Andrzej Krawczyk "Pierwsza próba indoktrynacji. Działalność Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1944-1947" Warszawa. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 1994
 49. "Główny urząd kontroli prasy 1945-1949" (Opracowała Daria Nałęcz) Warszawa. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 1994
 50. Jan Tomasz Gross "Studium zniewolnienia. Wybory październikowe 22 X 1939" Kraków. UNIVERSITAS. 1999
 51. Jan Ptasiński "Pierwszy z trzech zwrotów, czyli rzecz o Wŀadysŀawie Gomuŀce" Warszawa. Krajowa Agencja Wydawnicza. 1984
 52. Andrzej Chmielarz, Andrzej Krzysztof Kunert, Eugeniusz Piontek "Proces moskiewski przywódców polskiego państwa podziemnego. The Moscow Trial of the Leaders of the Polish Undeground State" Warszawa. Oficyna Wydawnicza RYTM. 2000
 53. Wojciech Materski "Polska a ZSRR, 1923-1924" Wrocŀaw. Ossolineum. 1981
 54. Dariusz Stola "Kampania antysyjonistyczna w Polsce, 1967-1968" Warszawa. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 2000
 55. Bolesŀaw Potyraŀa, Hieronim Szczegóła "Armia Stalina w okresie pokoju" Zielona Góra. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. 1999
 56. "Odrodzona Polska wśród sąsiadów, 1918-1921" (Redakcja naukowa Andrzej Koryn" Warszawa. Instytut Historii PAN. 1999
 57. "Solidarność. XX lat historii" Warszawa. Oficyna Wydawnicza Volumen. 2000
 58. Jan Jacek Bruski "Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919-1924)" Kraków. Arcana. 2000
 59. Henryk Głębocki "Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856-1866)" Kraków. Arcana. 2000
 60. Anrzej Nowak "Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku" Kraków. Arcana. 1998
 61. Antoni Dudek "Ślady PeeReLu. Ludzie, wydarzenia, mechanizmy" Kraków. Arcana. 2000
 62. ""Jestem z Wami". III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 8-14 czerwca 1987" Warszawa. Pelikan. Б/г.
 63. Marzec '68. Między tragedią a podłością" (Wstęp, wybór i opracowanie Grzegorz Sołtysiak i Józef Stępień) Б/м. Profi. 1998
 64. Piotr Jasiński S.J. "Z powrotem do kapitalizmu. Problemy przekształceń systemowych i własnościowych" Warszawa. Centrum Analiz Spoŀeczno-Ekonomicznych; Wydawnictwo Naukowe PWN. 1994
 65. Stanisŀaw Wellisz "Wolny handel czy ochrona rynku krajowego?" Warszawa. Centrum Analiz Spoŀeczno-Ekonomicznych; Wydawnictwo Naukowe PWN. 1994
 66. Jacek Rostowski "Jugosŀowiańska hiperinflacja i stabilizacja w latach 1992-1994. Studia i Analizy 32" Warszawa. CASE Centrum Analiz Spoŀeczno-Ekonomicznych. 1995
 67. Michael Bruno "Anatomia polityczna banków centralnych: teoria i praktyka. Studia i Analizy 34" Warszawa. CASE Centrum Analiz Spoŀeczno-Ekonomicznych. 1995
 68. "Drugi rok reform gospodarczych w Rosji. Wnioski dla Polski i Europy Wschodniej" (Praca zbiorowa pod redakcją Marka Dąbrowskiego i Piotra Kozarzewskiego) Warszawa. CASE Centrum Analiz Spoŀeczno-Ekonomicznych. 1994
 69. Leszek Balcerowicz "800 dni. Szok kontrolowany" Warszawa. Poska Oficyna Wydawnicza "BGW"
 70. "Absorpcja kredytów i pomocy zagranicznej w Polsce w latach 1989-1992. Zeszyty PBR-CASE 1" Warszawa. Fundacja Naukowa CASE; Polski Bank Rozwoju S.A. 1992
 71. "Absorpcja zagranicznych kredytów inwestycyjnych w Polsce z perspektywy pożyczkodawców i pożyczkobiorców. Zeszyty PBR-CASE 2" Warszawa. Fundacja Naukowa CASE; Polski Bank Rozwoju S.A. 1992
Tags: каталог
Subscribe

 • В КАТАЛОГ (межбиблиотечный абонемент)

  Петер Семерджиев "Димитров и Коминтерн. Миф и реальность" Jerusalem. The Hebrew University of Jerusalem, The Soviet and East European Research…

 • В КАТАЛОГ - Amazon

  Gordon Brook-Shepherd "The Storm Petrels. The First Soviet Defectors, 1928-1938" Collins. 1977 Gordon Brook-Shepherd "The Storm Birds. Soviet…

 • В КАТАЛОГ - Москва, март 2015

  Фаланстер "Советские нации и национальная политика в 1920-1950-е годы. Материалы VI международной научной конференции. Киев, 10-12 октября 2013…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 1 comment