October 5th, 2016

Польша, аборты

Стенограммы сейма - http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/stenogramy.xsp

Про аборты - http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/984CF88ED184E705C125803600628BAE/%24File/26_b_ksiazka_bis.pdf - основная дискуссия
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/ADCC34D03BACBB6DC1258037006A3D78/%24File/26_c_ksiazka_bis.pdf

druk nr 784
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6EDFF98AE25263E5C125801400298427

Текст - http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/CDB8B631C2EFE830C1258014002A4E47/%24File/784.pdf
Негативные отзывы из двух воеводств - http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6D9F4C74B1B19121C12580190034D335/%24File/784-001.pdf
Верховный суд отказывается давать свое заключение - http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/B3E80EDE7E2EEA77C125803300318245/%24File/784-002.pdf

Предложение - "отказать"

PiS - присутствует 234, голосовало 230, против 230
PO - присутствует 133, голосовало 119, за 113, против 4, воздержалось 2, не голословало 14

druk nr 830
Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=224D8461340B0FFDC125802D0032F6D3

текст -http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/3C2A10A649B1C39EC12580290048DCD3/%24File/830.pdf

В частности (помимо обязательный еженедельных уроков сексуального воспитания):

Kobieta ma prawo do przerwania ciąży do końca 12 tygodnia jej trwania.

Kobieta ma prawo do przerwania ciąży po upływie 12 tygodniajej trwania w przypadku, gdy:

l) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej;
2) występuje prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu;
3) ciążajest następstwem czynu zabronionego.

Предложение: "Отказать".

PiS - всего - 234, голосовало - 226, за - 176, против - 43, воздержалось - 7, не голосовало - 8

PO - Всего - 133, голосовало - 112, за - 13, против - 98, воздержалось - 1, не голосовало - 21


***
Говин о протестах - http://www.radio.koszalin.pl/pl/artykul/na-pewno-nie-przejdzie-projekt-calkowitego-zakazu-aborcji.16622.html

***

Общественное мнение:
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_051_16.PDF (апрель 2016)
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_071_16.PDF (май 2016)

Zagrożenie życia matki jest okolicznością, w przypadku której największy odsetek Polaków dopuszcza aborcję (84%). Połowa badanych (52%) zdecydowanie zgadza się, że w takiej sytuacji przerwanie ciąży powinno być dopuszczalne, a 3% zdecydowanie się temu sprzeciwia. Jest to też przypadek, wobec którego badani mają najbardziej skrystalizowane opinie – odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” wynosi 8%.

<...>

W sytuacji zagrożenia życia dziecka Polacy są znacznie mniej przekonani o słuszności dopuszczenia aborcji. Większość badanych (62%) jest za przyzwoleniem na przerwanie ciąży, natomiast 21% jest przeciwnego zdania. Co istotne, prawie co piąty ankietowany (17%) nie ma wyrobionej opinii.

<...>

Zdecydowana większość Polaków uważa, że w przypadkach, gdy kobieta jest w złej sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji osobistej, aborcja nie powinna być dopuszczalna (odpowiednio 81% i 80%)

<...>

Wobec dopuszczalności aborcji w sytuacji, gdy kobieta po prostu nie chce mieć dziecka, 54% osób jest zdecydowanie przeciwnych. W sumie 12% Polaków deklaruje, że aborcja powinna być wówczas dopuszczalna, a 78% jest przeciwnego zdania. Podobnie rozkładają się opinie na temat aborcji po 12 tygodniu ciąży (bez wskazania powodu). Trzy czwarte badanych (74%) uważa, że przerwanie ciąży nie powinno być dopuszczalne, a 13% jest skłonne je zaakceptować. Tyle samo (13%) nie ma zdania w tej sprawie.