October 31st, 2004

В КАТАЛОГ - Second Story Bookstore (Parklawn Drive)

 1. George J. Stigler “The Economist as Preacher, and Other Essays” University of Chicago Press. 1982
 2. F.W.Deakin, G.R.Storry “The Case of Richard Sorge” Harpers & Row. 1966
 3. Sander L.Gilman “Smart Jews: The Construction of the Image of Jewish Superior Intelligence” University of Nebraska Press. 1996
 4. Nakamura Takafusa “Lectures on Modern Japanese Economic History 1926-1994” Tokyo. LTCB International Library Foundation. 1994
 5. Mikhail Khvostov, Andrei Karachtchouk “The Russian Civil War (2). White Armies” Osprey Military. 1997

В КАТАЛОГ – Виктор Камкин

 1. "Десятый съезд РКП(б). Март 1921 года. Стенографический отчет" М. Госполитиздат. 1963
 2. "Одиннадцатый съезд РКП(б). Март-апрель 1922 года. Стенографический отчет" М. Госполитиздат. 1961
 3. "Век Екатерины II. Дела балканские" М. Наука. 2000
 4. "Путешествия по Востоку в эпоху Екатерины II" М. Издательская фирма "Восточная литература" РАН; Школа-Пресс. 1995
 5. Джон Феннел "Кризис средневековой Руси 1200-1304" М. Прогресс. 1989
 6. В.П.Козлов ""История государства Российского" Н.М.Карамзина в оценках современников" М. Наука. 1989
 7. В.П.Козлов "Российская археография конца XVIII – первой четверти XIX века" М. РГГУ. 1999
 8. Борис Николаевский "История одного предателя. Террористы и политическая полиция" М. Высшая школа. 1991
 9. П.Г.Курлов "Гибель императорской России" М. Современник. 1992
 10. "Политические репрессии в Казахстане в 1937-1938 гг. Сборник документов" Алматы. Казакстан. 1998

В КАТАЛОГ - merlin.pl

 1. Marek Kornat  "Polska szkoła sowietologiczna 1930-1939" Kraków. ARCANA. 2003
 2. Tadeusz Kiersnowski "Moje spostrzeżenia o Rosji Sowieckiej 1940-1942" Warszawa. DiG. 1997
 3. Oskar Halecki "Od unii florenckiej do unii brzeskiej. Tom 1" Lublin. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. 1997
 4. Oskar Halecki "Od unii florenckiej do unii brzeskiej. Tom 2" Lublin. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. 1997
 5. "Stan wojenny w Polsce 1981-1983" Warszawa. Instytut Pamięci Narodowej. 2003
 6. "Oblicza Marca 1968". Warszawa. Instytut Pamięci Narodowej. 2004
 7. Jerzy Krasuski "Historia Niemiec" Wrocław. Ossolineum. 2004
 8. Andrzej Pepłoński "Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej" Toruń. Adam Marszałek. 2004
 9. Janina Stobniak-Smogorzewska "Kresowe osadnictwo wojskowe 1920-1945" Warszawa. Instytut Studiów Politycznych; Rytm. 2003
 10. Henryk Zins "Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii" Lublin. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 2001
 11. Henryk Zins "Kupcy i kidnaperzy. Handel niewolnikami w dziejach Afryki I Ameryki" Lublin. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 1999
 12. Janusz Tazbir "Cudzym piórem... Falsyfikaty historyczno-literackie" Poznań. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 2002
 13. "Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie" Warszawa. NERITON; Instytut Historii PAN. 1999
 14. "Rok 1920. Z perspektywy osiemdziesięciolecia" Warszawa. NERITON; Instytut Historii PAN. 2001
 15. "Droga ku wojnie. Polityka europejska i amerykańska w przededniu drugiej wojny światowej. Materiały z sesji naukowej, Bydgoszcz, 7-8 maja 1998". Bydgoszcz. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 1999
 16. "Przemiany narodowościowe na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej 1931-1948" Toruń. Adam Marszałek. 2003
 17. "Deportacje obywateli polskich z Zachodniej Ukrainy I Zachodniej Białorusi w 1940 roku. Депортации польских граждан из Западной Украины и Западной Белоруссии в 1940 году" Warszawa-Москва. Instytut Pamięci Narodowej. 2003
 18. Piotr Ostaszewski "Kambodża. Zapomniana wojna 1970-1975 (dojście Czerwonych Khmierów do władzy)" Toruń. Adam Marszałek. 2003
 19. Piotr Ostaszewski "Wietnam. Najdłuższy konflikt powojennego świata 1945-1975" Warszawa. DiG. 2000
 20. Marek Nowakowski "Mój słownik PRL-u" Warszawa. Alfa. 2002
 21. Grzegorz Łukomski "Problem "korytarza" w stosunkach polsko-niemieckich i na arenie międzynarodowej 1919-1939. Studium polityczne" Warszawa. Adiutor. 2000
 22. Jan Kucharzewski "Od białego caratu do czerwonego. Rządy Aleksandra III ku reakcji. Tom 6" Warszawa. PWN. 2000
 23. Jan Kucharzewski "Od białego caratu do czerwonego. Triumf reakcji. Tom 7" Warszawa. PWN. 2000
 24. "Zaciskanie pętli. Tajne dokumenty dotyczące Czechosłowacji 1968". Warszawa. Wydawnictwo Sejmowe. 1995
 25. Tadeusz Konecki "Skandynawia w drugiej wojnie światowej. Od neutralności I pacyfizmu do militaryzmu I wyścigu zbroeń". Warszawa. Książka i Wiedza. 2003
 26. Andrzej Friszke "Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989". Warszawa. Iskry. 2003
 27. "Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku". Łowicz-Warszawa. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna; Instytut Historii PAN. 2000
 28. Marek Kazimierz Kamiński "Konflikt polsko-czeski 1918-1921" Warszawa. NERITON; Instytut Historii PAN. 2004
 29. "Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka politologiczna". Lublin. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. 1998
 30. "Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka atlasowa". Lublin. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. 1998
 31. "Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i historiografia". Lublin. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. 1999
 32. Andrzej Dziadzio "Monarchia konstytucyjna w Austrii 1867-1914. Władza – obywatel – prawo" Kraków. Księgarnia Akademicka. 2001
 33. Wojciech Włodarkiewicz "Przed 17 września 1939 roku. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921-1939" Warszawa. Neriton. 2002
 34. Joanna Modrzejewska-Leśniewska "Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej, 1919-1924" Warszawa. DiG. 2001
 35. Anna Garlicka "Wielka Brytania a Bałkany 1935-1939" Warszawa. NERITON; Instytut Historii PAN. 2001
 36. Dariusz Jeziorny "Londyn a spuścizna po monarchii Habsburgów. Sprawa Austrii w koncepcjach i praktyce dyplomatycznej Wielkiej Brytanii (1918-1919)" Toruń. Adam Marszałek. 2002
 37. Krzysztof Tyszka "Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w Związku Radzieckim i Polsce Ludowej" Warszawa. IFiS PAN. 2004
 38. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska "Polska - niepotrzebny aliant Francji? (Francja wobec Polski w latach 1938-1944)" Warszawa. NERITON; Instytut Historii PAN. 2003
 39. Robert Potocki "Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930-1939" Lublin. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. 2003
 40. Mirosław Hroch "Małe narody Europy" Wrocław. Ossolineum. 2003
 41. Piotr Lipiński "Bolesław Niejasny. Opowieść o Bolesławie Bierucie, Forreście Gumpie polskiego komunizmu" Warszawa. Prószyński i S-ka. 2001
 42. Piotr Lipiński "Towarzysze Niejasnego" Warszawa. Prószyński i S-ka. 2003
 43. Piotr Lipiński "Ofiary Niejasnego" Warszawa. Prószyński i S-ka. 2004
 44. Paweł Skibiński "Państwo generała Franco. Ustrój Hiszpanii w latach 1936-1967" Kraków. ARCANA. 2004
 45. Edward Gigilewicz "Lublinland. Państwo żydowskie w planach III Rzeszy" Radom. Polwen – Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. 2004