Boris Lvin (bbb) wrote,
Boris Lvin
bbb

Categories:

Белоруссия-Польша

1. О приглашении в МИД Беларуси Временного Поверенного в Делах Польши в Беларуси

15 июля 2005 года в МИД Беларуси был приглашен Временный Поверенный в Делах Польши в Беларуси Анджей Ольборски, которому было заявлено о необходимости выезда с территории Беларуси 21 июля 2005 года советника Посольства Польши в Минске Анджея Бучака.

Указанное решение белорусской стороны было принято в ответ на полученное 15 июля с.г. уведомление МИД Польши о необходимости покинуть территорию Польши до 20 июля 2005 года советником-посланником Посольства Беларуси в Варшаве.

http://www.mfa.gov.by/rus/index.php?id=1&d=press/news&news_id=3516

2. Комментарий начальника отдела пресс-службы МИД Беларуси Марии Ваньшиной в связи с действиями польской стороны, направленными на осложнение белорусско-польских отношений

15.07.2005
# 437

15 июля 2005 года МИД Польши уведомил, что советник-посланник Посольства Беларуси в Варшаве должен покинуть территорию Польши до 20 июля 2005 года.

Отмечаем неконструктивность действий польской стороны, которые нарушают взаимные договоренности и ведут к осложнению белорусско-польских отношений. В ходе проводившихся в течение последних двух месяцев двусторонних политических консультаций стороны достигли понимания, что дальнейшее выдворение дипломатов окажет негативное влияние на развитие отношений.

Подобные действия польской стороны препятствуют развитию сложившегося взаимовыгодного сотрудничества между двумя соседними странами.

Действия польской стороны вынудили белорусскую сторону принять решение о необходимости выезда с территории Беларуси 21 июля 2005 года советника Посольства Польши в Минске Анджея Бучака.

Решения о выезде советников Посольства Польши в Минске Марека Бутько и Анджея Бучака с территории Беларуси являются ответными шагами белорусской стороны на выдворение с территории Польши двух белорусских дипломатов и основаны на принципе взаимности.

Белорусская сторона оставляет за собой право и в дальнейшем осуществлять ответные шаги, адекватные действиям польской стороны.

МИД Беларуси выступает за конструктивные, взаимовыгодные, добрососедские отношения между Беларусью и Польшей. Выражаем надежду, что польская сторона осознает свою ответственность за дальнейшее развитие двусторонних отношений.

http://www.mfa.gov.by/rus/index.php?id=1&d=press/news&news_id=3517

3. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ws. uznania przez władze Republiki Białorusi za persona non grata
Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku


Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Warszawa, 20 lipca 2005 r.
Rzecznik Prasowy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP negatywnie ocenia działania podejmowane ostatnio przez władze Białorusi wobec Polski i polskiej społeczności na Białorusi. Ze szczególną dezaprobatą przyjmuje decyzję władz Republiki Białorusi o wydaleniu Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP – Andrzeja Buczaka. Decyzja ta świadczy o odrzuceniu oferty strony polskiej, którą niedawno przedstawił w Mińsku min. J. Bahr - Szef BBN, by wspólnie znaleźć wyjście z sytuacji powstałej w stosunkach dwustronnych wywołanej represjami, wymierzonymi w Związek Polaków na Białorusi. Działania władz białoruskich nie tylko nie służą poprawie klimatu wzajemnych stosunków, lecz wnoszą do nich elementy destrukcyjne. Ministerstwo informuje, że podejmie odpowiednie kroki, kierując się stosownymi w takich wypadkach zwyczajami międzynarodowymi.

Przedstawianie przez stronę białoruską wydalenia Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP A. Buczaka jako retorsji za wydalenie z Warszawy Radcy Ambasady Białorusi M. Ryżenkowa jest cyniczną manipulacją. MSZ RP przypomina, że zostało zmuszone do odwołania M. Ryżenkowa w wyniku decyzji władz Białorusi o usunięciu radcy Ambasady RP M. Bućki. Warto w tym kontekście przypomnieć, że wydarzenie, do którego nawiązała strona białoruska, a mianowicie przyczyny wcześniejszego wyjazdu z Polski w ramach porozumienia odpowiednich służb obu krajów oficjalnego przedstawiciela białoruskich służb specjalnych (KDB) - G. Kotowicza, w związku z podjęciem przezeń działalności sprzecznej z jego statusem – nie powinno być zgodnie z praktyką międzynarodową - w tym kontekście brane pod uwagę. MSZ RP pragnie zwrócić jednocześnie uwagę, iż usunięcie polskich dyplomatów z Białorusi zostało poprzedzone bezprecedensową kampanią propagandową zainicjowaną osobiście przez prezydenta państwa.

Decyzja władz Białorusi o wydaleniu A. Buczaka będzie miała niekorzystne konsekwencje przede wszystkim dla obywateli Białorusi, ponieważ utrudni załatwianie urzędowych formalności związanych z podróżami do Polski. Odwołanie Kierownika Wydziału Konsularnego nie może bowiem pozostać bez wpływu na sprawność obsługi wizowej i ułatwianie podróżowania do Polski. Do brutalnych represji wobec działaczy ZPB, będącego największą organizacją społeczną w tym kraju, władze białoruskie dołączyły ograniczenie swobody kontaktu z demokratycznym społeczeństwem sąsiedniego państwa.

Rząd polski podejmie ze swej strony działania, które w zakresie funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych obu państw oparte będą na wzajemności, równocześnie jednak zadba o to, by ograniczenia związane z działaniami władz RB nie wpłynęły na kontakty obu społeczeństw, w szczególności swobodę podróżowania z Białorusi do Polski, a nasilająca się wroga postawa władz Białorusi względem Polski w jak najmniejszym stopniu ograniczała współpracę naszych społeczeństw. Korzystamy ze sposobności, aby zapewnić, że Rząd RP w swojej polityce wobec społeczności białoruskiej w Polsce będzie nadal kierował się zasadami, które nasze państwa przyjęły w ramach międzynarodowych zobowiązań. Zasady te znajdują swoje odbicie w uzgodnieniach i praktyce ONZ, Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Są to powszechnie obowiązujące normy poszanowania praw człowieka i respektowania praw mniejszości narodowych.

Aleksander Chećko

http://www.msz.gov.pl/index.php?page=1341600000

4. ЗАЯВЛЕНИЕ Министерства иностранных дел Республики Беларусь

22.07.2005
# 444

Действия, предпринимаемые в последний период польской стороной, свидетельствуют о сознательном проведении Польшей линии, направленной на сворачивание белорусско-польских отношений. Искусственно нагнетаемая ситуация вокруг "Союза поляков на Беларуси" – это только часть последовательно негативных усилий польской стороны.

Несмотря на продолжающуюся в Польше истерию, ситуация вокруг этого белорусского общественного объединения будет разрешена в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Попытки повлиять на нее извне будут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Обращаем внимание, что инициатором переговоров по урегулированию ситуации и нормализации отношений была белорусская сторона. Исходя исключительно из доброй воли Беларусь предложила вариант урегулирования ситуации, позволяющий польской стороне участвовать в судьбе белорусского общественного объединения "Союз поляков на Беларуси".

Ответом на это предложение, вопреки достигнутым договоренностям, стало очередное выдворение белорусского дипломата.

В соответствии с международной практикой, которой белорусская сторона придерживалась и будет придерживаться, по фактам выдворений белорусских дипломатов мы будем отвечать адекватно.

Отмечаем, что, несмотря на все свои декларации, польская сторона предприняла в последнее время целый ряд шагов в сфере двустороннего сотрудничества, в том числе наносящих ущерб контактам между людьми, интересам белорусского меньшинства в Польше и белорусских граждан польской национальности, которые также не способствуют продуктивному взаимодействию между двумя соседними странами. Эти шаги идут вразрез и с традиционными для нашего региона добрыми отношениями между соседями. Такая линия польской стороны свидетельствует либо об искаженном понимании ею своей роли нового члена ЕС, либо о несамостоятельности ее внешней политики.

МИД Беларуси заявляет, что Республики Беларусь всегда выступала и выступает за развитие взаимовыгодного и добрососедского сотрудничества с Республикой Польша.

Минск, 22 июля 2005 г.

http://www.mfa.gov.by/rus/index.php?id=1&d=press/news&news_id=3521

5. Ответы начальника отдела пресс-службы МИД Беларуси Марии Ваньшиной на вопросы агентства БелТА в связи с неконструктивными действиями польской стороны, осложняющими белорусско-польские отношения

22.07.2005
# 445

Вопрос: Как можно расценить развернутую польской стороной беспрецедентную антибелорусскую кампанию?

Ответ: Новым витком истерии, отражающей линию, проводимую польской стороной уже на протяжении немалого периода времени и направленную против соседней страны, выбран внутренний конфликт в одной из белорусских общественных организаций – "Союз поляков на Беларуси".

Мы воспринимаем проблему, созданную польской стороной вокруг СПБ, как искусственный предлог, используемый Польшей для оказания прямого давления на нашу страну и в то же время как предмет политических игр и предвыборной борьбы в самой Польше. То есть польская сторона делает польское меньшинство в Беларуси объектом собственных предвыборных манипуляций.

Декларируя на словах заботу о польском меньшинстве в Беларуси, польская сторона на деле вводит визовые запреты на въезд в Польшу в отношении ряда членов Союза поляков, которые не стали марионетками в чужих руках. Разве это не запугивание, причем грубое, и шантаж белорусских граждан польской национальности? Разве это не противодействие родственным связям и иным контактам этих людей?

Белорусская сторона предпринимала меры по урегулированию ситуации, свидетельством которых явились переговоры на уровне руководителей Советов Безопасности двух стран.

Именно белорусская сторона предложила 8 июля такой вариант урегулирования ситуации, который позволял польской стороне участвовать в судьбе белорусского общественного объединения "Союз поляков на Беларуси". Однако буквально через неделю - 15 июля - достигнутые договоренности были нарушены польской стороной: выдворен очередной белорусский дипломат.

Вопрос: Польская сторона говорит о том, что выдворение белорусского дипломата связано с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата и поэтому это в соответствии с международной практикой "не идет в зачет" при взаимных выдворениях. Как Вы это прокомментируете?

Ответ: Необходимо четко понимать, что решение о досрочном завершении командировки советника Посольства Польши в Минске М.Бутько было принято белорусской стороной в ответ на выдворение с территории Польши советника по безопасности Посольства Беларуси в Варшаве, официального представителя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь в Польше Г.Котовича и, обратите внимание, в связи с деятельностью М.Бутько, несовместимой с дипломатическим статусом.

Решение белорусской стороны о досрочном завершении командировки советника Посольства Польши в Минске А.Бучака явилось также ответной мерой – уже на выдворение с территории Польши советника-посланника Посольства Беларуси в Варшаве М.Рыженкова и основано на принципе взаимности.

Что касается "зачета", то хотелось бы напомнить, что в апреле 2004 года с территории Беларуси в связи со шпионской деятельностью был выслан военный атташе Польши в Беларуси К.Витащик. Тогда польская сторона в качестве ответной меры немедленно выслала с территории Польши военного атташе Беларуси В.Хованского и более того - в течение определенного времени блокировала приезд в Польшу нового белорусского военного атташе. Почему-то тогда польская сторона не ссылалась на международную практику о "незачете" и не принимала во внимание то, что польский военный атташе был выслан за действия, несовместимые с его дипломатическим статусом.

Вопрос: В заявлении польского МИД говорится, что выдворение польского консула создаст трудности для белорусских граждан, желающих получить визы в Польшу.

Ответ: В отношении "неблагоприятных последствий" для граждан наших государств, касающихся взаимных поездок граждан, считаем необходимым подтвердить, что никакие действия польской стороны в отношении сотрудников дипломатических и консульских представительств Беларуси в Польше не отразятся негативно на польских гражданах, желающих посетить Беларусь, даже если белорусским дипломатам придется работать сверхурочно.

Вопрос: В Польше много говорится о "преследованиях белорусских поляков", а что можно сказать о положении белорусского меньшинства в Польше?

Ответ: Уместно напомнить, что со стороны польских властей и СМИ постоянным нападкам подвергаются белорусские еженедельник "Ніва", ежемесячник "Часопіс", лицеи с белорусским языком обучения в г. Гайновке и г. Бельске Подляском, руководство Белорусского общественно-культурного товарищества в Польше и польские депутаты белорусского происхождения за нормальное отношение к официальному Минску.

А как можно расценить такие шаги польской стороны как отмена Дней белорусской культуры в Польше, бойкот Национальной выставки Беларуси в Польше, затягивание подписания соглашений о сотрудничестве в чрезвычайных ситуациях, в сфере охраны окружающей среды, при осуществлении взаимодействия на совместной границе?

Уклонение от введения многогодовых многократных виз, отказ от выдачи бесплатных виз жителям приграничных районов двух стран, срыв проведения встречи маршалков воеводств Польши с руководителями областей Беларуси по вопросам развития регионального и трансграничного сотрудничества, срыв консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Беларуси и Польши как раз по проблематике национальных меньшинств – все это не способствует продуктивному взаимодействию между нашими странами и является свидетельством давно и сознательно начатого Польшей процесса.

Подобные действия польской стороны противоречат принципам Договора между Республикой Беларусь и Республикой Польша о добрососедстве и дружелюбном сотрудничестве. Они препятствуют нормальным контактам граждан Беларуси и Польши, взаимопроникновению культур, о чем так много говорят наши польские коллеги. Надеемся, что в действиях польской стороны возобладает разум и мудрость, а интересы народа станут важнее интересов конъюнктуры.

http://www.mfa.gov.by/rus/index.php?id=1&d=press/news&news_id=3522
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 6 comments