Boris Lvin (bbb) wrote,
Boris Lvin
bbb

Доктрина Ротфельда

Из программного выступления Ротфельда на конференции польских послов - часть, посвященная России, Украине и Белоруссии:Szanowni Państwo,

Najważniejsze obszary bezpieczeństwa Europy oraz perspektyw rozwojowych Unii Europejskiej i stabilności globalnej są: strefa państw powstałych wskutek rozpadu Związku Radzieckiego oraz region Szerokiego Bliskiego Wschodu.

Na postradzieckim obszarze obserwujemy dziś istnienie dwóch przeciwstawnych tendencji. Z jednej strony nastąpił w kilku państwach zwrot społeczeństw w kierunku demokracji i przemian modernizacyjnych. Mam na myśli Ukrainę i Gruzję oraz w pewnym stopniu Mołdowę. Z drugiej strony, jesteśmy świadkami nawrotu sił zachowawczych w niektórych państwach Azji Centralnej oraz autokratyzmu, w Rosji i na Białorusi. W miejsce deklarowanych rządów prawa ma miejsce rozciąganie kontroli nie tylko na życie polityczne, ale na inwestycje sądownicze, a zwłaszcza na środki masowego przekazu i na gospodarkę. Skuteczność tej kontroli z reguły jednak nie sprzyja wzrostowi efektywności zarządzania i gospodarowania. Skutkiem jest utrwalanie się modelu gospodarek jednowymiarowych, w istocie surowcowych. Ujawniają się symptomy stagnacji gospodarczej, zahamowany został rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji państwa prawa. Pojawiły się próby poszukiwania legitymizacji do sprawowania rządów w ideologiach o charakterze wielkomocarstwowym, towarzyszy temu retoryka antyzachodnia oraz uzasadnianie konieczności powrotu do koncepcji stref wpływów i dominacji (tzw. świat wielobiegunowy).

Wybitna rosyjska uczona tak ocenia ostatnie główne czynniki niepowodzenia polityki Rosji: „Nie można w nieskończoność reorganizować społeczeństwa przyjmując za podstawę sprzeczne założenia: liberalizm i tradycjonalizm, wielkomocarstwowe ambicje i orientacje przewodzenia, paternalizm i niewrażliwość na kwestie społeczne”. Pisze ona, że istnieją 3 zasadnicze przyczyny odwrotu Państwa od polityki reform i opowiedzenia się za polityką status quo: zachowawcza logika reżimu biurokratyczno-autorytarnego, wznowienie redystrybucji własności i chęć zapewnienia przez Kreml ciągłości władzy.

Postrzegamy Rosję taką, jaka ona jest. Nową rzeczywistość na tym obszarze tworzą nie tyle deklaracje i obietnice rządzących, co fakty, czyny oraz realne procesy. Miara rzeczy dla nas jest stosunek Rosji do jej sąsiadów, zwłaszcza do państw unijnych oraz tych, które doświadczyły w historii najnowszej cierpień i upokorzeń ze strony Związku Radzieckiego bezpośrednio przed i po II wojnie światowej. Jest to odpowiedź na pytanie, jakie wnioski Rosja wyciągnęła ze swej historii i jak rozumie ducha naszych czasów.

Dotyczy to w równiej mierze takich faktów, jak uznanie za niebyłe i haniebne Tajnych Protokołów do Paktu Mołotov-Ribbentrop, właściwej politycznej i prawnej oceny zbrodni katyńskiej, aresztowania przywódców Polski Podziemnej i in. Do poważnego problemu w naszych stosunkach z Rosją urosła sprawa Ukrainy. Niektóre wpływowe środowiska polityczne w Rosji oceniły przełom na Ukrainie w kategoriach „gry o sumie zerowej” z Zachodem – i Polską jako jego częścią. Poczucie „utraty Ukrainy” wpłynęło w sposób istotny na kształtowanie się obecnych stosunków polsko-rosyjskich. Na plan pierwszy powróciły stare problemy i kontrowersje. Powtórzę tu w skrócie istotę naszej strategii: nie działaliśmy kierując się motywami antyrosyjskiej polityki, lecz postawy pro-ukraińskiej.

Co więcej, z polskiej perspektywy stabilna, dostatnia i demokratyczna Rosja będzie skuteczniejszym magnesem dla swego otoczenia aniżeli wtedy, gdy występuje w tradycyjnej roli hegemona, czy też nadzorcy „strefy wpływów”. Pojawiały się sygnały, że przedstawiciele Rosji w różnych środowiskach usiłowali dyskredytować Polskę – jako kraj „opętany rusofobią” a przez to nieobiektywny. Działanie takie prowadzi do efektów odwrotnych od zamierzonych. Podejmujemy próby przywrócenia konstruktywnego dialogu z Rosją (miałem ostatnio w tej sprawie dwie rozmowy z min. S. Ławrowem).

Będziemy zabiegać o to, by podstawę naszej współpracy i dialogu stanowiły uznane wartości, w tym reguły państwa prawa i demokracja, wolność prasy i swobody obywatelskie. Jesteśmy przekonani, że rozszerzenie Unii Europejskiej stwarza możliwość budowania wspartej na standardach unijnych współpracy bilateralnej z Rosją. Z satysfakcją trzeba zresztą wskazać, że „wyładowania atmosferyczne” w górnych, politycznych strefach stosunków polsko-rosyjskich nie odbiły się negatywnie na dwustronnej współpracy gospodarczej. Co więcej - nastąpił wyraźny skokowy wzrost polskiego eksportu do Rosji.

Szanowni Państwo,

Ważnym testem polskiej polityki zagranicznej było zaangażowanie w sprawy ukraińskie. Ubiegłoroczny przełom na Ukrainie był wielkim triumfem rodzącego się w tym kraju społeczeństwa obywatelskiego. Był też sukcesem Unii Europejskiej i Polski.

Wierzymy, że nowe władze Ukrainy będą gotowe i zdolne do podjęcia wielkich wyzwań stojących przed tym krajem. Deklarowane proeuropejskie ukierunkowanie polityki Ukrainy musi znaleźć potwierdzenie w faktach. Wierzymy, że Ukraina odgrywać będzie konstruktywną rolę w otoczeniu międzynarodowym, w tym w ramach współpracy regionalnej. Konsekwencja w przebudowie instytucji i gospodraki Ukrainy zwiększy jej wiarygodność i pozycję międzynarodową.

Zrozumiałą troskę budzi u nas stan spraw na Białorusi. Łączy nas z Białorusinami nie tylko wspólna granica, ale i więzy natury historycznej, kulturowej i międzyludzkiej. Popieramy demokratyczne i proeuropejskie aspiracje znacznej części społeczeństwa białoruskiego. Są one jednak brutalnie tłumione przez reżym Aleksandra Łukaszenki, który chętnie sięga do bezprawia, różnych nacisków i represji. Naszą intencją jest nakłonienie władz Białorusi do respektowania reguł prawa. Wspólnie z naszymi partnerami europejskimi i transatlantyckimi staramy się tak współkształtować politykę Zachodu, by siły demokratyczne i wolnościowe tendencje na Białorusi spotykały się ze zrozumieniem, solidarnością i wsparciem. Wierzymy głęboko, że do tych sił należy przyszłość.

http://www.msz.gov.pl/file_libraries/29/11540/rot_amb_nar.html
Tags: МИД
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 7 comments